[Chuyển đến nội dung]

Erin Donohue

Erin Donohue là Trợ lý Phó Chủ tịch, Truyền thông và Các Dự án Đặc biệt, tại Đối tác Sức khỏe Hành vi Massachusetts của Beacon Health Options. Erin đã làm việc trong nhiều vai trò ở giao điểm của sức khỏe hành vi và tình trạng vô gia cư, từ phục vụ trực tiếp cho những người vô gia cư lâu năm đến chính sách và vận động về việc chấm dứt tình trạng vô gia cư. Erin có bằng Thạc sĩ Công tác xã hội tập trung vào chính sách và lập kế hoạch của Trường Công tác xã hội của Trường Cao đẳng Boston và bằng cử nhân nghệ thuật về lịch sử của Trường Cao đẳng Boston.
Liên kết hàng đầu
viTiếng Việt